Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Om banken
Sparbanksstiftelsen Alingsås

Visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Sparbanken Alingsås en rutin för visselblåsning.

Sparbanken Alingsås verksamhet och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar. All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån våra etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har Banken en rapporteringskanal tillgänglig så att följande personer som är verksamma inom Banken, kan rapportera om missförhållanden i vår verksamhet: medarbetare, styrelseledamöter, egenföretagare t.ex. konsulter och praktikanter. 

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker allvarliga risker eller missförhållanden inom Banken uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Informationen som rapporteras måste avse ett missförhållande som kan sägas ha ett allmänintresse. Det kan till exempel vara kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, brottsliga handlingar, handlingar som innebär fara för liv, hälsa eller miljö och allmänt oetiska ageranden såsom överträdelser av Bankens uppförandekod.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion.

Läs närmare på vår hemsida om hur vi hanterar klagomål på Sparbanken Alilngsås

Om du som medarbetare på Banken har klagomål, missnöje eller liknande på arbetsplatsen bör du vända dig till din närmaste chef eller HR-chefen. Då ska du inte använda dig av Bankens visselblåsningsfunktion. För mer information om vår visselblåsningsprocess läs i Bankens interna regelverk.

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Visselblåsarsystemet hanteras via Bankens samarbetspartner, Simployer &Frankly. Systemet är krypterat och lösenordsskyddat. Simployer &Frankly sparar inte IP-adresser eller annan information som kan leda till den som har skickat ärendet. Utredning av din anmälan sker av särskilt utsedda ärendehanterare inom Banken.

 

Gör din anmälan här

Via länken kan du göra anmälan muntligen och skriftligen. För fysiskt möte ange kontaktuppgifter i formuläret. 

 

Dator med BankID och ett signerat dokument

Om din anmälan gäller compliancefunktionen använder du dig inte av länken ovan utan skickar du i stället din anmälan per post till Banken, ställt till Bankens styrelseordförande.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via Bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten.

Finansinspektionen
Integritetsskyddsmyndigheten