Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Tre glada äldre kvinnor äter glass i stan en sommardag

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Ideell förening:

Som ideell föreningskund behöver vi få veta när ni ändrar:

 • Företrädare gentemot banken
 • Internetbanksanvändare
 • Kontaktuppgifter
 • Vi behöver få in stadgar, protokoll och fullmakt. Om vi redan har gällande stadgar hos oss räcker det med protokoll och fullmakt. 

Följ steg 1-2 för att ändra föreningens uppgifter:

 1. Förbered

  Fatta beslut

  När ni ska ändra personer som ska företräda föreningen gentemot banken, det vill säga vilka som ska vara fullmaktshavare, eller ändra användare av föreningens internetbank, ska besluten alltid finnas med i ett styrelse- eller årsmötesprotokoll. Använd vår mall som bilaga formulerat beslut. Både nya och eventuellt tidigare företrädare som ska fortsätta företräda föreningen gentemot banken ska finnas med i beslutet.

  När ni ändrar företrädare

  Det är bra att känna till att det inte finns någon bestämmelse i lag som ger ideella föreningar möjlighet att utse generella firmatecknare som för ett aktiebolag eller ekonomisk förening. Ni utser istället företrädare med fullmakt att företräda föreningen gentemot Sparbanken Alingsås. Läs mer om hur det fungerar med företrädare och fullmakt:

  • Ideella föreningar, företrädare och fullmakt

  Företrädarnas fullmakt ska registreras i Sparbanken Alingsås blankett Fullmakt för ideell förening. Fullmakten är obligatorisk och ska skickas in tillsammans med ändringsblanketten. Har ni en gammal fullmakt hos oss återkallas denna per automatik när den nya skickas in.

  När ni ändrar internetbanksanvändare

  Avgående och nya användare av föreningens internetbank samt vilka rättigheter de ska ha meddelas via fullmakten. Vill ni i förväg spärra en gammal användare kan ni göra detta direkt i internetbanken.
   

  När ni ändrar kontaktuppgifter

  Uppdatering av nya kontaktuppgifter till föreningen sker inte automatiskt utan meddelas banken direkt. Har föreningen bytt namn ska detta också registreras hos Skatteverket.

 2. Fyll i och Lämna in

  Stäm av mot checklistan vilka handlingar som skall lämnas in på kontoret.

  Det här ska du alltid skicka in tillsammans med ändringsblanketten:

  Senast antagna stadgar och förändringar har skett
  Stadgarna ska innehålla:

  • Föreningens namn.
  • Syfte och mål med verksamheten.
  • Hur beslut ska fattas.
     

  Kopia av årsmötesprotokoll

  Protokollet ska innehålla:

  • Föreningens namn, organisationsnummer och datum för mötet.
  • Namn på de som valts till styrelseledamöter. Är endast några styrelseledamöter nyvalda ska protokoll från tidigare årsmöte(n) där resterande ledamöter valts också skickas in.
     

  Kopia av protokoll från styrelsemöte

  Protokollet ska innehålla:

  • Datum för mötet och närvarande styrelseledamöter.
  • Beslut på vem/vilka som företräder föreningen gentemot Sparbanken Alingsås samt beslut om:
   - att de företräder som fullmaktshavare
   - att de får skriva under ändringsblanketten och fullmakten
   - de företräder föreningen ”var för sig” eller ”två i förening”.

  Både nya och eventuellt tidigare företrädare som ska fortsätta företräda föreningen gentemot banken ska finnas med i beslutet med namn och personnummer.

  • Beslut på vem/vilka som är nya internetbanksanvändare med namn och personnummer.
     

  Blankett Fullmakt för ideell förening

  Fullmaktsblanketten behöver endast lämnas om ni valt nya företrädare internetbanksanvändare gentemot Sparbanken Alingsås.
    

  Underskrift, justering och bevittning

  • Fullmakten ska vara underskriven av föreningens företrädare och bevittnad dvs. underskriven av ytterligare två personer.
  • Årsmötes- och styrelseprotokollen ska vara underskrivna av mötets ordförande och sekreterare samt justerade av de på mötena valda justeringsmännen. Om föreningen i stadgarna har andra bestämmelser om vilka som ska underteckna protokoll gäller det som står i stadgarna.
  • Kopiorna av protokollen som skickas in ska också vara bevittnade dvs. underskrivna av ytterligare två personer.

  Lämnas till respektive kontor för bokning av tid.